Terms and Conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Zleen Europe s.r.o.

se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4

identifikační číslo: 194 64 436

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 387072

pro prodej zboží podnikatelům

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Zleen Europe s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 194 64 436, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 342053 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou, která je ve smyslu § 420 občanského zákoníku podnikatelem (dále jen „kupující“).
  • Prodávající provozuje internetový obchod na webové stránce umístěné na internetové adrese https://zleen.online (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě (popř. rámcové kupní smlouvě). Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo rámcové kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce; nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze kupní smlouvu uzavřít i  v Angličtině, a to na základě jazykové volby provedené kupujícím v rámci webového rozhraní obchodu nebo dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá podle předchozího znění obchodních podmínek.
  • Kromě případů, kdy tyto obchodní podmínky stanoví výslovně něco jiného:
   • pojmy definované v obchodních podmínkách v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak,
   • slova „zahrnuje“, „včetně“ a „zejména“ budou vykládána ve smyslu „například“, nikoli „výlučně“,
   • odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny,
   • odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních předpisů České republiky,
   • pokud není výslovně stanoveno jinak, odkazy na jakýkoli právní předpis jsou odkazem na platné a účinné znění takového právního předpisu České republiky, popřípadě právního předpisu tento předpis nahrazujícího, a na jiné právní předpisy České republiky nižší právní síly, které příslušný právní předpis provádějí.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET na webové stránce
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které kupující získá na základě své registrace učiněné prostřednictvím webové stránky. Kupující je povinen chránit a zachovávat důvěrnost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Prodávající je oprávněn nezřídit kupujícímu uživatelský účet. Postupuje tak zejména v případě, zjistí-li, že kupující:
   • neuvedl v registraci pravdivé údaje; nebo
   • se stejnými údaji již byl zřízen jiný uživatelský účet; nebo
   • s kupujícím dříve ukončil obchodní spolupráci.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy:
   • kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá;
   • kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupní smlouva může být mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena zejména, nikoliv však výlučně, na základě:
   • akceptace online objednávky kupujícího (jak je definována v odst. 8. obchodních podmínek) prodávajícím v souladu s odst. 3.12. obchodních podmínek;
   • akceptace dílčí objednávky kupujícího (provedené na základě samostatně uzavřené rámcové smlouvy) prodávajícím; nebo
   • akceptace písemného návrhu kupní smlouvy oběma smluvními stranami;
   • jiné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.
  • Odesláním objednávky, online objednávky či návrhu kupní smlouvy prodávajícímu nebo akceptací návrhu kupní smlouvy, který předložil prodávající, kupující potvrzuje, že si je vědom toho, že obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil a že s nimi souhlasí.
  • Nevyplývá-li taková informace z rámcové smlouvy, musí jakákoliv objednávka či online objednávka obsahovat určení osoby oprávněné v dané věci jednat za kupujícího; nebude-li objednávka obsahovat takové určení, platí, že oprávněnou osobou je (i) kupující sám, je-li fyzickou osobou, nebo (ii) každý člen statutárního orgánu kupujícího, který je právnickou osobou, a (iii) osoba, která objednávku za kupujícího učinila.
  • Kupující je povinen zajistit, aby jeho jménem uzavírala kupní smlouvy oprávněná osoba s tím, že prodávající není povinen ověřovat oprávněnost této osoby.

 

Postup uzavírání kupní smlouvy v rámci webového rozhraní obchodu

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru (tzn. představuje pouze výzvu k podávání nabídek kupujících na uzavření kupních smluv prostřednictvím odeslání objednávek) a prodávající tedy není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek či jinými prostředky než prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování zboží mimo území České republiky nelze tyto náklady stanovit předem a budou prodávajícím dodatečně účtovány kupujícímu podle sazebníku dopravce; pro případ, že je kupní cena za zboží hrazena v jiné měně než českých korunách, budou tyto náklady na dopravu přepočítány na základě aktuálního kurzu devizového trhu zveřejněného Českou národní bankou. Tím není dotčena možnost sjednání individuálních dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Pro objednání zboží on-line vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „online objednávka“).

 • Před zasláním online objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do online objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do online objednávky. Online objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat (objednávka zavazující k platbě)“. Údaje uvedené v online objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající neprodleně po obdržení online objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v online objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení obdržení online objednávky nepředstavuje přijetí (akceptaci) online objednávky ani uzavření kupní smlouvy.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru online objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení online objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí online objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající není povinen online objednávku přijmout (akceptovat). Nepřijatá (neakceptovaná) online objednávka není pro prodávajícího závazná.
 • V případě doručování zboží mimo území České republiky budou náklady spojené s balením a dodáním zboží uvedeny v přijetí (akceptaci) online objednávky. V tomto přijetí online objednávky budou zároveň uvedeny pokyny pro úhradu těchto nákladů.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Odkáže-li kupující v online objednávce na vlastní obchodní podmínky, takové podmínky se na kupní smlouvu ani právní poměry smluvních stran z kupní smlouvy nepoužijí, a to ani v tom rozsahu, ve kterém neodporují těmto obchodním podmínkám; ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
 • Kupní smlouva uzavřená na základě online objednávky kupujícího je včetně obchodních podmínek archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury, kterou vystaví prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího (dále jen „faktura“). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu v den uzavření kupní smlouvy.
  • Cena nezahrnuje pojištění dopravy, celní poplatky, daně, dovozní licence nebo další poplatky nezbytné pro či související s dovozem zboží na místo dodání, ani další poplatky.
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním a balením zboží dle vystavené faktury kupující uhradí bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9998887717/5500, vedený u společnosti Raiffsenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
  • Splatnost faktur za dodávku zboží je stanovena dohodou smluvních stran a není-li na faktuře nebo v jiném ujednání mezi smluvními stranami uvedeno jinak činí čtrnáct (14) dní ode dne vystavení faktury.
  • Bude-li kupující v prodlení s úhradou fakturované kupní ceny, zavazuje se uhradit prodávajícímu úrok z prodlení, jehož výše je dohodou smluvních stran stanovena na 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  • Není-li v obchodních podmínkách nebo jiném ujednání kupujícího a prodávajícího výslovně stanoveno jinak, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
  • Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení online objednávky (čl. 11.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Kupující není oprávněn odložit žádnou platbu kupní ceny či její části z důvodu vad zboží ani jiných (kupujícím tvrzených) nároků vůči prodávajícímu. Kupující není bez písemného souhlasu prodávajícího oprávněn provést zápočet proti jakýmkoliv pohledávkám prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn proti jakýmkoliv splatným pohledávkám dle kupní smlouvy jednostranně započíst jakoukoliv jinou schválenou a splatnou pohledávku, kterou má vůči kupujícímu. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží oznámení o zápočtu, které bude zasláno kupujícímu bez prodlení po provedení zápočtu na elektronickou adresu kupujícího.
  • Jakékoliv postoupení pohledávek z kupní smlouvy a souvisejících smluv musí být provedeno písemnou smlouvou. Prodávající je oprávněn své pohledávky vůči kupujícímu postoupit i bez jeho souhlasu, proti tomu kupující je oprávněn své pohledávky vůči prodávajícímu postoupit jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
 2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Žádná ze smluvních stran není oprávněna odstoupit od kupní smlouvy nebo vypovědět kupní smlouvu z jiného důvodu než uvedeného v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách.
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech, které jsou považovány za podstatné porušení kupní smlouvy:
   • kupující je déle než 14 dní v prodlení s uhrazením kupní ceny,
   • v rámci insolvenčního řízení byl prohlášen úpadek kupujícího, konkurs na majetek kupujícího, povolena reorganizace kupujícího či jeho likvidace nebo insolvenční návrh proti němu byl zamítnut pro nedostatek majetku, vstoupil do likvidace nebo byl jmenován správce částí jeho podniku či majetku,
   • kupující provedl zápočet své pohledávky proti pohledávce prodávajícího v rozporu s odst. 9. obchodních podmínek,
   • kupující postoupil třetí osobě pohledávku plynoucí kupní smlouvy nebo obchodních podmínek v rozporu s odst. 11. obchodních podmínek.
  • Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech, které jsou považovány za podstatné porušení kupní smlouvy:
   • prodávající je z důvodů v důsledku vlastního zavinění déle než 14 dní v prodlení s dodáním zboží,
   • v rámci insolvenčního řízení byl prohlášen úpadek prodávajícího, konkurs na majetek prodávajícího, povolena likvidace prodávajícího nebo insolvenční návrh proti němu byl zamítnut pro nedostatek majetku, vstoupil do likvidace nebo byl jmenován správce částí jeho podniku či majetku.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od kupní smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího doručení příslušné smluvní straně.
  • Odstoupením od kupní smlouvy kupní smlouva zaniká. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení kupní smlouvy však nezanikají:
   • nároky na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy,
   • nároky na úhradu smluvních pokut nebo úroku z prodlení již vzniklých na základě kupní smlouvy,
   • jakékoli pohledávky prodávajícího za kupujícím, vzniklé na základě či v souvislosti s kupní smlouvou,
   • ujednání o povinnosti zachovávat mlčenlivost, důvěrnost a chránit důvěrné informace,
   • ujednání o volbě práva a řešení sporů,
   • ujednání týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po zániku kupní smlouvy.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky ani jejich část kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 3. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ
  • Způsob dopravy zboží je stanoven na základě dohody smluvních stran.
  • Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v termínu dohodnutém v kupní smlouvě. Kupující je povinen převzít objednané zboží (kupující není oprávněn odmítnout převzetí zboží z jakéhokoliv důvodu).
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Zboží bude dodáno podle dodací doložky EXW na adrese Kobylnická 8, Šlapanice 664 51] INCOTERMS 2020.
  • Nebezpečí škody na objednaném zboží přechází na kupujícího předáním objednaného zboží prvnímu dopravci.
  • Převzetí objednaného zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že objednané zboží bylo dodáno v pořádku.
  • Kupující zajistí (poskytne) veškeré potřebné oprávnění, licence, výjimky, registrační povolení, přepravní povolení, souhlasy, rozhodnutí a další výstupy orgánů veřejné moci související s dodáním či dovezením zboží na místo dodání a další stanovená povolení vyžadovaná k zákonnému nakládání se zbožím a ke splnění povinností prodávajícího podle těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
  • Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo kobjednanému zboží. Kupující se stane vlastníkem teprve poté, co jsou splněny obě následující podmínky:
   • kupující uhradil celou kupní cenu včetně všech souvisejících plateb; a
   • zboží bylo doručeno (dle příslušné dodací doložky).
  • V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a dodacími podmínkami, mají přednost dodací podmínky uvedené v kupní smlouvě či jinak sjednané mezi kupující a prodávajícím.
 4. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží v okamžiku dodání (dle příslušné dodací doložky) nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že:
   • zboží vlastnosti, které jsou pro daný druh zboží obvyklé, nebo které si kupující s prodávajícím výslovně sjednali,
   • se zboží hodí k účelu, ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  • Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, prodávající dále poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne, kdy došlo k dodání zboží (dle příslušné dodací doložky).
  • Kupující je povinen objednané zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody a přesvědčit se zejména o jeho vlastnostech a množství. Kupující je dále povinen zkontrolovat, zda obaly objednaného zboží nejsou porušeny, a jakékoliv případné porušení musí kupující ihned nahlásit dopravci a/nebo prodávajícímu.
  • Kupující má povinnost oznámit prodávajícímu vadu dodaného zboží s podrobným popisem příslušné vady, jejích projevů a způsobu jejího zjištění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit, a to prostřednictvím na elektronickou adresu prodávajícího: zleen.cares@zleen.online.
  • Dojde-li k reklamaci zboží zdůvodu, že zboží bylo reklamováno kupujícímu ze strany koncového zákazníka kupujícího, má kupující vždy povinnost nejdříve řádně prozkoumat, zda byla vada reklamovaný jeho koncovým zákazníkem uplatněna řádně, oprávněně a včas. Kupující je v takovém případě povinen sdělit prodávajícímu své stanovisko k takové vadě uplatněné jeho koncovým zákazníkem.
  • Reklamované zboží doručí kupující prodávajícímu, přičemž při zasílání je kupující povinen zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Reklamované zboží musí být zasláno prodávajícímu čisté a zdravotně nezávadné. Kupující ke zboží přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy bylo prodávajícímu doručeno reklamované zboží.
  • Prodávající je povinen ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vyjádřit se k obsahu reklamace kupujícího a sdělit kupujícímu, zda reklamaci (tj. kupujícím uplatněné vady či nedostatky zboží) uznává, nebo neuznává s odůvodněním takového rozhodnutí.
  • Prodávající je oprávněn uznanou reklamovanou vadu odstranit dle vlastního uvážení, a to ve formě opravy, dodání nové části zboží, dodání nového zboží či poskytnutí slevy ze smluvní ceny. Volba způsobu řešení vady náleží pouze prodávajícímu.
  • V případě, že vyjde najevo, že reklamace byla neoprávněná, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s dopravou a prohlídkou reklamovaného zboží.
  • V případě, že kupující odstraní vady zboží sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez předchozího souhlasu prodávajícího, pak prodávající není povinen hradit náklady vzniklé v souvislosti s takto odstraněnou vadou a již nebude odpovídat za žádné vady, které se na zboží projeví po odstranění příslušné vady.
  • V případě, že prodávající prodává zboží kupujícímu za snížené ceny (na základě individuálně sjednaných podmínek) nebo poskytuje kupujícímu slevu na zboží, je kupující oprávněn reklamovat pouze vady, které se týkají více než 1 % dodaného množství zboží; práva kupujícího z vadného plnění a záruky za jakost týkající se vad zboží, které se projevují na max. 1 % dodaného množství zboží, jsou již zcela vypořádány tím, že prodávající poskytuje kupujícímu snížené individuální ceny či slevy.
  • Prodávající není odpovědný za následující vady:
   • vady vzniklé nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, instalací, užíváním, opravami, údržbou či montáží zboží kupujícím či jakoukoliv jinou třetí osobou,
   • vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s jeho návodem, manuálem či doporučením prodávajícího,
   • vady vzniklé obvyklým opotřebením zboží,
   • vady neoznámené včas podle 7.3. obchodních podmínek,
   • vady oznámené po uplynutí záruční doby podle 7.2. obchodních podmínek,
   • vady vzniklé v důsledku nedbalosti či jiného nevhodného chování kupujícího, jeho zaměstnanců či jakýkoliv jiných třetích osob,
   • vady, o kterých kupující před nebo při převzetí zboží věděl nebo měl vědět,
   • zboží, které bylo prodáváno jako poškozené se slevou právě kvůli takové vadě;
  • Dojde-li k reklamaci zboží ze strany koncového zákazníka kupujícího, uplatní se tento čl. obchodních podmínek obdobně. Prodávající v takovém případě neodpovídá za vady uvedené v odst. 7.13. obchodních podmínek a dále za vady:
   • o kterých kupující při předání zboží koncovému zákazníkovi věděl nebo měl vědět,
   • které nebyly uplatněny koncovým zákazníkem vůči kupujícímu včas nebo řádně,
   • které vznikly v důsledku toho, že kupující neposkytl koncovému zákazníkovi manuál či návod k řádnému užívání zboží.
 1. Přerušení dodávek
  • Prodávající může pozastavit plnění smluvně sjednaných dodávek zboží v případě, že:
   • kupující je v prodlení s uhrazením splatných faktur prodávajícího,
   • vůči kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení či jiné obdobné řízení.
  • V případě přerušení dodávek v souladu s odst. 1. obchodních podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímu jakékoliv náklady vzniklé prodávajícímu na základě či v souvislosti s přerušením dodávek (včetně nákladů na skladování či nákladů subdodavatelů) bez ohledu na délku trvání tohoto přerušení. Náklady vynaložené prodávajícím, vzniklé na základě či v souvislosti s přerušením dodávek, je kupující povinen uhradit na základě předložení faktur(y) prodávajícího.
 2. Vyšší moc
  • Vyšší mocí se pro účely těchto obchodních podmínek a kupních smluv rozumí jakákoliv prakticky neodvratitelná událost nastalá nezávisle na vůli smluvní strany (tj. zejména událost ani zčásti nevyvolaná či neumožněná porušením povinností příslušné smluvní strany vyplývajících z kupní smlouvy nebo z platných právních předpisů a nemající původ v jejích hospodářských poměrech), která brání nebo podstatně ztěžuje plnění povinností příslušné smluvní strany vyplývající z příslušné smlouvy. Za vyšší moc se považují zejména následující okolnosti:
   • válka nebo operace válečného charakteru (ať už byl válečný stav vyhlášen nebo ne), invaze a občanská válka,
   • vzpoura, revoluce, povstání, nezákonné převzetí vlády, občanské nepokoje a teroristické činy,
   • konfiskace, znárodnění, mobilizace, zabavení či rekvizice nařízením jakékoli vlády,
   • generální stávka, stávka celého průmyslového odvětví, sabotáž, embargo, dovozní či vývozní omezení, ztroskotání lodí, nedostatek nebo omezení dodávek energie, epidemie, pandemie či karantény,
   • zemětřesení, sesuvy půdy, požáry, záplavy, hurikán, bouře, úder blesku nebo jaderný výbuch nebo tlaková vlna či jiné přírodní katastrofy,
   • rozhodnutí vlády či jiných veřejných orgánů zakazující či omezující výrobu v určitých průmyslových odvětvích či zastavující provoz podniků podle jiných kritérií.
  • Bude-li kterékoli straně zabráněno, bráněno, či bude-li zdržena v plnění jakýchkoli jejích smluvních závazků událostí vyšší moci, oznámí písemně výskyt takovýchto okolností druhé straně do čtrnácti (14) dnů od výskytu takovéto okolnosti s uvedením odhadu doby trvání okolností vyšší moci a odhadu předpokládané doby odstraňování jejich důsledků.
  • Smluvní strana, jež takovéto oznámení podala, bude zbavena odpovědnosti za plnění nebo včasné plnění svých závazků z kupní smlouvy po takový časový úsek, po který příslušné okolnosti vyšší moci trvají a do té míry, do jaké je toto plnění této straně znemožněno.
  • Smluvní strana dotčená událostí vyšší moci, použije přiměřeného úsilí ke zmírnění jejích následků na plnění kupní smlouvy, aniž by tím však bylo omezeno právo kterékoli ze stran odstoupit od kupní smlouvy podle odst. 6. obchodních podmínek.
  • Žádné zdržení nebo neplnění kupní smlouvy kteroukoli smluvní stranou způsobené výskytem události vyšší moci nebude považováno za neplnění nebo porušení kupní smlouvy a nebude důvodem k uplatnění nároků na náhradu škody nebo vícenákladů či výdajů tím způsobených v rozsahu, v jakém takové zdržení nebo neplnění bylo způsobené výskytem události vyšší moci. Smluvní strana má nárok na prodloužení (posunutí) závazných termínů oproti kupní smlouvě nebo obchodních podmínek, pokud je zpoždění způsobeno výlučně výskytem okolností vyšší moci, a pokud smluvní strana tyto okolnosti řádně oznámila druhé smluvní straně v souladu s tímto článkem. Smluvní straně nevzniká žádné právo na úhradu jakýchkoliv ztrát a škod, které utrpěla v souvislosti s prodloužením (posunutím) smluvních termínů.
  • Bylo-li plnění kupní smlouvy podstatným způsobem narušeno či zdrženo po ucelený časový úsek delší než šedesát (60) dní nebo po celkovou dobu delší než devadesát (90) dní následkem jedné či více událostí vyšší moci, smluvní strany se pokusí vypracovat vzájemně přijatelné řešení a v případě, že se to nepodaří, může kterákoli ze smluvních stran od kupní smlouvy odstoupit.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 6. obchodních podmínek se budou práva a povinnosti smluvních stran řídit ustanoveními článku 5. obchodních podmínek.
 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoník.
  • Na právní vztahy založené kupními smlouvami se neuplatní ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1798 až § 1801 občanského zákoníku. Vprávním styku kupujícího a prodávajícího se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví a v tomto právním styku nemají obchodní zvyklosti přednost před ustanovením občanského zákoníku, které nemají donucující účinky (ustanovení 558 odst. 2 občanského zákoníku se tedy na právní vztahy založené kupními smlouvami nepoužije).
  • Prodávající tímto předem vylučuje svou povinnost k náhradě újmy způsobené vadou zboží.
  • Kupující se tímto vzdává práva domáhat se proti prodávajícímu náhrady škody způsobené vadou zboží.
  • Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zadržet (tj. vykonat zadržovací právo) žádnou součást zboží ani dokumentace dle kupní smlouvy a ani jiných věcí držených v souvislosti s plněním kupní smlouvy.
  • Kupující je v případě, že zboží koupené od prodávajícího prodává dalším osobám, povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v souvislosti s prodejem takového zboží (zejména právní předpisy na ochranu spotřebitele, hygienické předpisy, daňové předpisy apod.). Za plnění svých povinností při dalším prodeji zboží plně zodpovídá kupující.
 4. OCHRANA důvěrných informací a osobních údajů
  • Každá ze smluvních stran je povinna (i) nakládat s veškerými informacemi, které jsou obsahem kupní smlouvy, které získala v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy nebo s informacemi týkajícími se druhé smluvní strany nebo osob, jež jsou s druhou smluvní stranou spřízněny, jako s informacemi přísně důvěrnými a (ii) bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany tyto důvěrné informace nezveřejnit ani jinak nezpřístupnit žádné třetí osobě.
  • Povinnost zachovávat důvěrnost informací podle ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nevztahuje v příslušném rozsahu na následující případy:
   • sdělení důvěrných informací je vyžadováno soudem, právními předpisy, rozhodnutím orgánu státní správy nebo regulačním orgánem nebo orgánem dohledu v souladu se zákonem a na základě zákona,
   • důvěrné informace byly smluvní stranou získány ze zdroje nesouvisejícího s druhou smluvní stranou, pokud tento zdroj není podle nejlepšího vědomí smluvní strany, která příslušné informace obdržela, povinen zachovávat důvěrnost takových informací,
   • důvěrné informace se staly veřejně dostupnými jinak než v důsledku jejich neoprávněného zpřístupnění,
   • důvěrné informace měla smluvní strana k dispozici ještě před jejich zpřístupněním druhou smluvní stranou, nebo
   • sdělení důvěrných informací v nezbytném rozsahu odborným poradcům smluvní strany za účelem přípravy, jednání o uzavření nebo plnění kupní smlouvy za podmínky, že takoví příjemci důvěrných informací jsou vázáni povinností zachovávat důvěrnost informací nejméně ve stejném rozsahu, jako je stanoveno v tomto článku obchodních podmínek.
  • Povinnost zachovávat mlčenlivost podle tohoto článku obchodních podmínek platí po dobu pěti (5) let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího (v případě, že je kupující subjektem údajů) pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu (v případě, že je kupující subjektem údajů) ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač v případě, že používá webové stránky prodávajícího. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. DORUČOVÁNÍ
  • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 7. Vrácení zboží:
  1. Kupující má nárok na vrácení zboží a to do 14 dní od jeho vyzvednutí
  2. Vrácení částky za zboží bude provedeno stejným způsobem, kterým došlo k platbě a to do 14 dní od obdržení zboží
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou, darovací smlouvou, přepravní smlouvu či jinou smlouvou uzavřenou na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se příslušnývztah se řídí českým právem.
  • Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, CISG) se na Kupní smlouvy nepoužije.
  • V případě, že nedojde k dohodě, budou spory týkající se těchto obchodních podmínek a/nebo kupních smluv rozhodovány obecnými soudy České republiky dle platného českého práva. Místně příslušným soudem bude obecný soud prodávajícího.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2021.

 

V  Praze dne 1.1.2021                                    

 

Back shopping